De vernieuwing van Leidsenhage is ingewikkeld en brengt natuurlijk vragen met zich mee. Wij hebben praktische vragen van belanghebbenden verzameld en hieronder vermeld.  Klik op de vraag en het antwoord verschijnt. Vindt u geen antwoord op uw vraag dan kunt u ons altijd een vraag stellen via contact en wij zorgen ervoor dat u snel antwoord krijgt.

Hoe kom ik in aanmerking voor de huur van een winkel in Mall of the Netherlands

Om de ambities voor het nieuwe winkelcentrum waar te kunnen maken, maakt Unibail-Rodamco een zorgvuldige selectie van partijen welke in aanmerking komen voor het ontvangen van een huurvoorstel. Bij het maken van deze selectie staan kwaliteit van het concept, vernieuwing en een gedegen business plan centraal.

Indien u interesse heeft in het huren van een winkelpand kunt u via de verhuurpagina, www.mallofthenetherlands.com, contact opnemen met Unibail-Rodamco. Uitsluitend aanvragen voorzien van een uitvoerige omschrijving van het beoogde winkel- of horecaconcept met daarbij ondersteunende foto’s of visuals kunnen in behandeling worden genomen.

Heeft u gekeken naar de verkeerssituatie op de aanvoerwegen tot de N14 vanwege mogelijke opstoppingen?

Naar de effecten op de verkeersafwikkeling heeft een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Bij het onderzoek is rekening gehouden met de autonome groei van het autoverkeer, met de locatie en capaciteit van de (nieuwe) parkeervoorzieningen en met het druktepatroon op de dag van de winkelcentrumbezoeken. Uitkomst is dat door de autonome verkeersgroei op de N14, de verkeersafwikkeling tot de aanpak van de N14 door Rijkswaterstaat (naar verwachting in 2023) zal verslechteren (zie verder onder “Lange termijn”). Echter is het zeer belangrijk te realiseren dat de huidige vertraging op de N14 zich vooral voordoet in de ochtendspits. Mall of the Netherlands zal haar piekmoment op zaterdagmiddag hebben en daarom is de verwachting dat de situatie niet drastisch zal verslechteren.

Er zijn verschillende initiatieven gelanceerd om de N14 te ontlasten en om Mall of the Netherlands beter bereikbaar te maken:

Korte termijn:

Het benutten van de overcapaciteit van de Heuvelweg (in tegenstelling tot de Noordsingel) door:

  • de hoofdentree aan de Heuvelweg zijde te vestigen
  • een luxe (en daardoor meest gebruikte) ondergrondse parkeergarage met de grootste parkeercapaciteit aan de Heuvelwegzijde te realiseren
  • een parkeerverwijssysteem te plaatsen met als hoofddoel het geleiden van het extra verkeer richting de Heuvelweg in plaats van de Noordsingel
  • nieuwe stoplichten (intelligente VRI systemen) te plaatsen die in staat zijn de regeling aan te passen aan het druktebeeld

Middellange termijn:

Ontlasting N14 door twee nieuwe Oost West verbindingen:

  • Rijnland route bij Voorschoten
  • Rotterdamse baan bij Den Haag

Lange termijn:

Door het Rijk zijn de kruispunten met de N14 opgenomen in de zogenaamde MIRT verkenning.

Daarin wordt al naar oplossingen gezocht om de verkeersafwikkeling op beide kruispunten op termijn te verbeteren. De voorkeursoplossing bestaat uit de realisatie van ongelijkvloerse kruispunten op de kruispunten tussen de Heuvelweg en Noordsingel met de N14. Rijkswaterstaat is bezig met een twee jaar durende planstudie, die in 2019 zal worden afgerond. Naar verwachting zal de uitvoering van de beschreven maatregelen na het jaar 2023 plaatsvinden. Als gevolg van autonome groei op de N14 zal de verkeersafwikkeling in ieder geval tot 2023 verslechteren ten opzichte van de huidige situatie.

Komen er ook extra parkeerplaatsen bij de Jumbo?

Op de nieuwe Jumbo komt een drie-laagse parkeergarage met 541 plekken.

Hoeveel auto's kunnen er in de parkeervoorzieningen?

In het ondersteunend verkeersonderzoek bij het nieuwe bestemmingsplan dat op 15 september jl. is goedgekeurd door de gemeenteraad zijn de volgende aantallen opgenomen:

1.020 : Noordsingel (ongewijzigd)
541 : Burgemeester Banninglaan (boven Jumbo)
107 : Burgemeester Banninglaan (straatniveau)
1.248 : Ondergrondse parkeergarage
1.084 : Heuvelweg/Duindoorn

4.000 : Totaal

Wat gebeurt er met de vijver en het park?

We zijn van plan om buiten naar binnen te halen en binnen meer naar buiten. Het nieuwe winkelcentrum krijgt een groen en open karakter, met voldoende daglichttoetreding en toestroom van frisse (buiten)lucht. In het ontwerp wordt ruimte geboden aan pleinen en rustpunten, plekken waar de gelegenheid is om te pauzeren, soms in de vorm van horeca, soms in de vorm van meer serene plekken die als rustpunt kunnen fungeren.

Het is de bedoeling dat het park en de vijver stedenbouwkundig een betere aansluiting krijgen met het winkelcentrum.

De gemeente Leidschendam-Voorburg zal het park een opknapbeurt geven, die medio 2018 afgerond zal zijn. Daarbij wordt een waterspeeltuin en een fitnesscircuit met oefentoestellen toegevoegd en worden de bankjes en bestrating vernieuwd.

Met de nieuwe inrichting voldoet het park weer helemaal aan de wensen van gebruikers en past het ook bij de uitstraling van de nieuwe Mall of the Netherlands.

Wat gaat er gebeuren met de parkeertarieven?

Het uitgangspunt blijft gratis parkeren.

Komen er gratis toiletten?

Wij vinden het belangrijk dat onze winkelcentra service bieden van hoog niveau en comfort, dat begint eigenlijk al thuis met onze app en website en loopt in het winkelcentrum door, vanaf de aankomst in de parkeervoorziening met indicatie van vrije plekken. Toiletten, die voor onze vaste bezoekers op vertoon van de klantenkaart gratis zijn, zijn een belangrijk onderdeel. En daarbij horen ook een ruimte om baby’s te verschonen en een plek waar mensen even rustig kunnen zitten. Deze services vormen, net als goede horeca en een aantrekkelijk winkelaanbod, het totale plaatje.

Komt er ook een verruiming van de openingstijden?

Het winkelcentrum is zeven dagen per week geopend. Verder uitbreiding van de openingsuren in de avond is afhankelijk van de wensen van de consument en wij zien wereldwijd dat die trend er is (vooral als gevolg van internet dat 24h bereikbaar is) en verwachten dat dit in Nederland ook zal gebeuren. De inzet is in ieder geval dat het centrum ook aantrekkelijk moet zijn in de avonduren. Daarom zal er naast detailhandel ook ruimte gereserveerd worden voor horeca en andere publieksfuncties zoals dienstverlening en vermaak (fitness, bioscoop).

Hoe gaat het nieuwe Leidsenhage eruit zien?

We gaan uit van een modern ontwerp. Na de ingreep zal nagenoeg geen verschil meer zijn te ontdekken tussen de oudbouw (bestaande deel) en de nieuwbouw. Daarnaast zal het nieuwe winkelcentrum een groen en open karakter krijgen, met voldoende daglichttoetreding, en toestroom van frisse (buiten)lucht. In het ontwerp wordt ruimte geboden aan pleinen en rustpunten, plekken waar de gelegenheid is om te pauzeren, soms in de vorm van horeca, soms in de vorm van meer serene plekken die als rustpunt kunnen fungeren.

Hoe zit het met de bereikbaarheid?

Leidsenhage is straks nog steeds bereikbaar met alle soorten (openbaar) vervoer.

Gaat het slecht met winkelcentrum Leidsenhage?

Leidsenhage moet een flinke inhaalslag maken om haar toonaangevende regionale positie weer terug te krijgen in de regio. Iedereen is het er over eens dat er flink wat aan moet gebeuren. Daarom is het belangrijk dat er een grootschalige en integrale herontwikkeling plaatsvindt.

Het gaat er daarbij om dat we functioneel uitbreiden, dus niet bijbouwen om het bijbouwen, maar de bestaande winkelunits aanpassen om er voor te zorgen dat het winkelcentrum de ontwikkelingen in de retail goed op kan vangen, ook in de toekomst. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld internationale retailers grotere ruimtes te kunnen bieden, nu kan dat vrijwel niet.

Wat betekent de herontwikkeling van Leidsenhage voor de positie van de gemeente Leidschendam/Voorburg en voor de regio?

Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woonstad met goede voorzieningen. Winkelen speelt daar een belangrijke rol in en daarom vindt de gemeente het van belang dat Leidsenhage wordt gerenoveerd zodat het winkelcentrum ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor consumenten uit de hele regio.

Een succesvol winkelcentrum Leidsenhage draagt ook bij aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio Rotterdam-Den Haag. Een verbetering van het centrum is niet alleen belangrijk voor consumenten, maar ook voor de huidige winkeliers die er een bestaan hebben opgebouwd.

De herontwikkeling van Leidsenhage zal een relevante economische bijdrage leveren aan gemeente Leidschendam, de regio en provincie. Er wordt een werkgelegenheidsimpuls verwacht van honderden banen. Daarnaast verbeteren de concurrentiekracht, het vestigingsklimaat, het toeristisch profiel en het imago. Een beter evenwicht in de winkelmarkt zal ook leiden tot een koopkrachttoevloeiing binnen de gemeente en regio. Niets doen leidt tot verschraling van het voorzieningenniveau.

Betekent dat meer concurrentie voor de winkelcentra in de regio en de binnenstad van Den Haag?

Er is onderzoek gedaan door BRO en Bureau Stedelijke Planning naar de effecten voor de herontwikkeling van Leidsenhage. De uitkomsten daarvan zijn:

  • Er is uitbreidingspotentie voor detailhandel in de regio Haaglanden
  • Er wordt voldaan aan de ladder voor duurzame verstedelijking = een toetsingskader voor de Provincie]
  • De verdringingseffecten op regionaal niveau (Haaglanden en Holland Rijnland) zijn gering: maximaal 1,2% van de totale detailhandelsomzet

U kunt het rapport downloaden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Diverse winkelgebieden maken zich zorgen over de uitbreiding van winkelcentrum Leidsenhage. Zij verwachten meer concurrentie. Is dat terecht?

Leidsenhage krijgt juist de unieke en onderscheidende positie terug die het vroeger had en zal daardoor niet méér (on)bedoeld gaan concurreren met de bestaande kleinere winkelcentra in de omgeving. Met de herontwikkeling van Leidsenhage verbetert ook de concurrentiekracht van de regio, het vestigingsklimaat, het toeristisch profiel en het imago. Een beter evenwicht in de winkelmarkt zal tevens leiden tot een koopkrachttoevloeiing binnen de gemeente en regio.

Welke goedkeuring was nodig van de gemeenteraad om de plannen te realiseren?

Op 2 juli 2013 stemde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in met de Gebiedsvisie voor de vernieuwing van Leidsenhage. Op 4 februari 2014 was de gemeenteraad unaniem positief over het aangaan van een overeenkomst met Unibail-Rodamco. De gemeenteraad heeft op 15 september 2015 haar goedkeuring gegeven aan het nieuwe bestemmingsplan en ook de omgevingsvergunning is verstrekt.

Hoe ziet de timing eruit?

Tot nu toe is er vooral gewerkt aan de sloop van diverse bouwdelen en de realisatie van de bouwkuip voor de parkeerkelder. In de tweede helft van 2017 wordt gestart met de realisatie van de versmarkt Fresh!, met de bouw van de parkeerkelder en de bouw van het nieuwe blok met o.a. de Jumbo Foodmarkt.  Het herontwikkelingstraject zal een looptijd hebben tot in de tweede helft van 2019.

Waarom is er gekozen voor een nieuwe/Engelse naam?

Er is gekozen voor Mall of the Netherlands omdat deze nieuwe naam het ambitieniveau en het unieke en internationale karakter van het grootste, meest servicegerichte en vernieuwende winkelcentrum van Nederland weerspiegelt. De huidige naam Leidsenhage is regionaal zeer bekend, maar een vernieuwing op deze schaal vraagt om een nieuwe naam die landelijk en zelfs internationaal aanspreekt. We trekken immers ook bijzondere winkeliers en internationale retail formules aan. Bovendien is de gekozen naam in lijn met andere grootschalige en bijzondere projecten van onze hand, waaronder de zeer succesvolle Mall of Scandinavia in Stockholm en de Mall of Europe die in Brussel wordt gerealiseerd.

Verwachten jullie dat internationale retailers naar Leidsenhage zullen komen?

We hebben onze ambities met Leidsenhage aan internationale retailers voorgelegd en die waren enthousiast. Zij ondersteunen deze herontwikkelingen en hebben al aangegeven dat ze zich graag in het vernieuwde Leidsenhage willen vestigen.

Welke retailers verwachten jullie?

De afronding van het project staat gepland voor de tweede helft van 2019. Dus dat is nog heel ver weg. Te ver weg om concrete namen te noemen, maar u kunt ervan uitgaan dat dat unieke internationaal succesvolle merken zullen zijn die u niet vaak in andere winkelcentra ziet. Daarnaast komt er een versterking van de horeca. De toonaangevende retailers van dit moment vragen om ‘een product’ als het nieuwe Leidsenhage.

Welke nieuwe huurders zijn er bekend?

Op dit moment zijn er overeenkomsten getekend met onder andere de bioscoopexploitant Kinepolis, met Vapiano, Jumbo Foodmarkt en Hema voor een nieuwe locatie in Mall of the Netherlands.

Zodra er meer namen van nieuwe winkels bekend worden zullen deze worden gecommuniceerd op de BouwApp en website Leidsenhagevernieuwt.nl

Mogen er straks ook scootmobiels naar binnen in Mall of the Netherlands?

In Mall of the Netherlands mogen scootmobiels stapvoets rijden.

Hoe kom ik als bedrijf in contact met iemand als wij onze diensten willen aanbieden?

Dat kan via het toesturen van een e-mail naar info@leidsenhagevernieuwt.nl.

Zijn honden in de toekomst toegestaan in Mall of the Netherlands?

Honden zijn, mits aangelijnd, welkom in Mall of the Netherlands.