Unibail-Rodamco hecht veel waarde aan duurzame ontwikkelingen. Een van de doelen is dat de groei van alle bedrijfsactiviteiten en ontwikkelingen op een efficiënte, eerlijke en duurzame wijze plaatsvindt conform alle relevante sociale en milieuwetgeving.

Om de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu te verminderen, werkt de groep aan een drietal pijlers:

 1. reductie van de CO2-emissie en het energieverbruik;
 2. meer efficiënt gebruik van middelen;
 3. beperking van risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Unibail-Rodamco streeft naar langdurige en sterke relaties met huurders, bezoekers, leveranciers, financiële partners en de lokale gemeenschap. De groep voorziet de gemeenschap van aantrekkelijke openbare ruimtes en ondersteunt onderwijsprogramma’s, culturele, ondernemers- en sociale initiatieven in Europa. Daarnaast speelt Unibail-Rodamco ook een actieve rol in de verbetering van duurzaamheid in de winkels van alle huurders.

Verantwoording afleggen en doelen stellen

Unibail-Rodamco publiceert jaarlijks gedetailleerde sociale en maatschappelijke informatie in onder meer het ‘Annual & Sustainable Development Report’. Daarnaast stelt de groep op deze terreinen duidelijke doelen voor de toekomt. Ook vinden externe audits plaats op essentiële onderdelen van het milieuprogramma en staat certificering hoog op de agenda.

Doelstellingen lange termijn

In 2016 lanceerde Unibail-Rodamco zijn langetermijndoelstellingen ‘Better places 2030’. De groep streeft onder andere naar het verminderen van de CO2-emissie met 50 % in 2030. Unibail-Rodamco is daarmee het eerste beursgenoteerde vastgoedbedrijf dat zo’n ambitieuze en internationale strategie heeft.

Voor meer informatie: http://www.unibail-rodamco.com/.

Het gebouw

Project

Leidsenhage (straks ‘Mall of the Netherlands’) is een bestaand winkelcentrum uit de jaren zeventig, grotendeels in eigendom van Unibail-Rodamco. Het winkelcentrum ondergaat momenteel een uitgebreide transformatie, waarbij wordt ingespeeld op alle actuele trends en ontwikkelingen in de retail. Het wordt een uniek, volledig overdekt winkelcentrum van 117.000m². Het project omvat winkels, diverse horecagelegenheden, een bioscoop en parkeervoorzieningen.

BREEAM rating, score en credits (*)

De ambitie is om voor het nieuwbouwdeel van het project een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie score ‘Very Good’ te behalen (eindscore minimaal 55%). Na de realisatie beoogt Unibail-Rodamco een BREEAM-NL In-Use score ‘Excellent’ (eindscore minimaal 70%) voor het gehele winkelcentrum. Met deze ambitie is reeds vanaf de start van het ontwerptraject rekening gehouden.

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

 • Duurzame energieopwekking op locatie in de vorm van een warmte- en koudeopslaginstallatie in combinatie met warmtepompen (WKO). Hiervoor is gekozen om de warmte en koude op de locatie duurzaam op te kunnen wekken. Dit heeft een positief effect op het energielabel van het gebouw en de jaarlijkse energierekening.
 • Een groene gevel ten behoeve van fijnstofreductie omdat planten een positieve invloed hebben op mensen. Het fijnstof wordt door de planten gereduceerd en de luchtkwaliteit om het gebouw wordt erdoor verbeterd.
 • Hergebruik van regenwater om de groene gevel van water te voorzien, zonder gebruik te maken van drinkwater.
 • Hoogwaardige isolatie van gevel en dak. Met een goede isolatie wordt de energievraag beperkt. Dit heeft dus ook een positief effect op het energielabel en de jaarlijkse energierekening.
 • Duurzaam materiaalgebruik en hergebruik van materialen (puingranulaat) en een deel van de gebouwen. Grondstoffen worden immers steeds schaarser. Door duurzame en hergebruikte materialen te gebruiken, wordt de milieu-impact van de renovatie beperkt.
 • Voorzieningen voor dieren om de ecologie te stimuleren. Hiervoor is gekozen om de biodiversiteit in de omgeving van het gebouw te bevorderen. Bijvoorbeeld vleermuizen zijn beschermde dieren en kunnen in de gevel van het gebouw een schuilplek vinden.
 • Lekdetectie op koudemiddelen. Koudemiddelen zijn gassen die bij lekkages in de atmosfeer terecht komen en meewerken aan de opwarming van de aarde (broeikasgassen). Door lekdetectie toe te passen worden lekkages snel gedetecteerd en wordt het weglekken van koudemiddelen geminimaliseerd.

Bruto vloeroppervlak naar functie en afmetingen in m2

Type gebruiksfunctie BVO winkels Bijeenkomst Kantoor Overige verkeersuimten Totaal per verdieping  
laag -2 - - - - - m2
laag -1 466 - - - 466 m2
laag 0 69.068 321 - 216 49.605 m2
laag 1 35.560 9.814 1 3 45.378 m2
laag 2 2.731 1.549 279 - 4.559 m2
laag 3 - 4.770 - 1.636 6.406 m2
laag 4 - - - - - m2
Totaal per functie 107.825 16.454 208 1.855 126.414 m2

Oppervlak van gebouwen in gebruik door de (lokale) gemeenschap

Het gebouw is te gebruiken door de (lokale) gemeenschap, met uitzondering van de privé-gedeelten van winkels en dienst- en technische ruimtes. Dit betreft dus het openbaar toegankelijke gebouw en de parkeervoorzieningen.

Verwacht verbruik

  Energieverbruik Duurzame energiebronnen Fossiele brandstoffen
Verwarming 4kWh/m2 1kWh/m2 (deel WKO) 5kWh/m2 (primair)
Warm tapwater 2kWh/m2 0kWh/m2 6kWh/m2 (primair)
Koeling 12kWh/m2 8kWh/m2 (deel WKO) 32kWh/m2 (primair)
Ventilatie 5kWh/m2 0kWh/m2 13kWh/m2 (primair)
Verlichting 51kWh/m2 0kWh/m2 131kWh/m2 (primair)

Waterverbruik

4m3 per persoon per jaar, waarvan <1% wordt betrokken via hemelwater of grijs water.

De tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu

 • Toepassing van puingranulaat.
 • Hergebruik van diverse bouwdelen en constructiedelen.

Proces, organisatie

Het project wordt in bouwteamverband ontworpen en uitgevoerd.

Kosten/baten

De kosten van projectrealisatie onder BREEAM-condities zijn ontegenzeggelijk hoger. Een BREEAM-certificering heeft echter ook een meerwaarde voor de kwaliteit van het gebouw. Zo wordt tijdens en na de bouw gecontroleerd of de omschreven maatregelen uit het ontwerp juist zijn uitgevoerd. Bovendien levert een duurzaam gebouw voor de lange termijn een meerwaarde op in de exploitatiekosten en in de gezondheid en beleving van de gebruikers.

Tips voor een volgend project

Voor een winkelcentrum is het juist uitvoeren van de maatregelen door de huurder in de afbouw van zijn winkelinrichting de grootste risicofactor. Goede uitleg aan de huurder vooraf en handhaving tijdens de realisatie zijn erg belangrijk.

(*) Credits conform BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0 richtlijn.